Välkommen till Advokatbyrån Cleve

Advokatbyrån erbjuder specialistkompetens inom brottsofferjuridik, familjerätt, socialrätt och  utlänningsrätt.
Specialistkompetens, lång erfarenhet och stor processvana försäkrar Dig som klient kvalificerad rådgivning samt bästa tillvaratagande av Dina intressen. Du kan alltid förvänta Dig ett varmt  bemötande och ett genuint engagemang för Din sak. Advokatbyrån erbjuder även kortare kostnadsfri rådgivning per telefon

Advokat Susanna Cleve

Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2006

Susanna Cleve har stor erfarenhet av att företräda brottsoffer samt åtar sig kontinuerligt uppdrag såsom målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Ofta har hennes klienter varit utsatta för allvarliga vålds- och sexualbrott samt lever under hot. Hon ger sina klienter ett engagerat biträde  under rättsprocessen samt för deras skadeståndstalan i domstol.

Advokatbyrån är vidare specialiserad inom familjerätt och arbetar med mål rörande barns vårdnad, boende och umgänge. Målen är ofta komplicerade med våld, hotbilder, konflikter,  samarbetssvårigheter, missbruk och ohälsa. Susanna Cleve har stor erfarenhet av arbete med klienter i kris och erbjuder alltid ett såväl aktivt som stödjande biträde i dessa betungande mål.

Byrån är även verksam inom utlänningsrätt och företräder personer som sökt asyl i Sverige. Genom  detta arbete har Susanna Cleve erhållit gedigen erfarenhet av att företräda klienter med olika nationaliteter, kulturer, religioner och traditioner. Hon har även utvecklat ett nära samarbete med  kvinnojourer, skyddade boenden och berörda myndigheter.

Susanna Cleve är ofta anlitad som föreläsare i frågor rörande våld i nära relation och barns bästa. Hon samarbetar även med de flesta skyddade boenden och kvinnojourer.

Våra verksamhetsområden

Målsägandebiträde – brottsoffrets advokat

Om Du utsatts för brott har Du ofta rätt till ett juridiskt biträde, dvs. ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdets uppgift är att ge brottsoffer juridiskt biträde och stöd under rättsprocessen samt föra deras skadeståndstalan. Domstolen kan utse ett målsägandebiträde så snart polisanmälan gjorts och förundersökning inletts. Brottsoffer kan begära att en specifik advokat utses till målsägandebiträde. Målsägandebiträdet är kostnadsfritt för brottsoffer. Advokatbyrån åtar sig uppdrag som målsägandebiträde samt bistår vid ansökan om målsägandebiträde.

Särskild ställföreträdare för barn – barnets advokat

Om barn utsatts för brott av sina vårdnadshavare har de ofta rätt till ett juridiskt biträde, dvs. en särskild företrädare.

Den särskilda företrädarens uppgift är att, istället för vårdnadshavarna, tillvarata barns rättigheter under rättsprocessen samt föra deras skadeståndstalan. Domstolen kan utse en särskild företrädare så snart polisanmälan gjorts och förundersökning inletts. En särskild företrädare ska uppfylla krav på särskild lämplighet och biträdet är kostnadsfritt för barn

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som särskild ställföreträdare samt bistår vid ansökan om särskild företrädare.

Offentligt biträde – den asylsökandes advokat

Är Du asylsökande har Du oftast rätt till ett juridisk biträde, dvs. ett offentligt biträde.

Advokatbyrån företräder personer som sökt asyl i Sverige. Utan kunskaper i vare sig svenska språket eller gällande lagstiftning är det av stor vikt att asylsökande, i ett tidigt skede, får ett offentligt biträde som kan tillvarata deras rättigheter och intressen.

Migrationsverket förordnar offentliga biträden. Asylsökande kan begära att en specifik advokat förordnas till offentligt biträde. Det offentliga biträdet betalas av staten och är kostnadsfritt för asylsökande.

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentligt biträde.

Familjerätt

Vid separationer aktualiseras ofta frågor om äktenskapsskillnad samt barns vårdnad, boende och umgänge.

I familjerättsliga tvister rörande barn, som ofta är juridiskt och känslomässigt komplicerade, bör man alltid anlita en advokat som kan ge kvalificerad rådgivning. Ofta kan föräldrarna, via sina advokater, nå enighet. I annat fall måste frågorna avgöras av domstol.

Det finns möjlighet att erhålla ekonomisk hjälp genom hemförsäkringens rättsskydd eller statens rättshjälp i sådana tvister. Som klient erbjuds Du hjälp med att ansöka om rättsskydd alternativt rättshjälp.

Advokatbyrån bistår Dig i mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende, umgänge, verkställighet och god man. Vi kan även hjälpa Dig att upprätta familjerättsliga dokument såsom testamenten, äktenskapsförord och samboavtal mm.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå