Om byrån

Advokat Susanna Cleve


Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2006


Susanna Cleve har stor erfarenhet av att företräda brottsoffer samt åtar sig kontinuerligt uppdrag såsom målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Ofta har hennes klienter varit utsatta för allvarliga vålds- och sexualbrott samt lever under hot. Hon ger sina klienter ett engagerat biträde under rättsprocessen samt för deras skadeståndstalan i domstol.


Advokatbyrån är vidare specialiserad inom familjerätt och arbetar med mål rörande barns vårdnad, boende och umgänge. Målen är ofta komplicerade med t.ex. våld, hotbilder, konflikter, samarbetssvårigheter, missbruk och ohälsa. Susanna Cleve har stor erfarenhet av arbete med klienter i kris och erbjuder alltid ett såväl aktivt som stödjande biträde i dessa betungande mål.


Byrån är även verksam inom utlänningsrätt och företräder personer som sökt asyl i Sverige. Genom detta arbete har Susanna Cleve erhållit gedigen erfarenhet av att företräda klienter med olika nationaliteter, kulturer, religioner och traditioner. Hon har även utvecklat ett nära samarbete med kvinnojourer, skyddade boenden och berörda myndigheter.


Susanna Cleve är ofta anlitad som föreläsare.


Hon har, utöver tingstjänstgöring, tidigare varit anställd på Advokatbyrån Elisabeth Fritz samt varit delägare i Advokatbyrån Bratt och Feinsilber.